ਗੁੱਸਾ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਸ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਨੀ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀ.

You don't get angry,you just feel sad.They tell you everything,but still you don't understand anything or you don't want to understand.

punjabi shayari 13

test