ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਲੇੰਗਾ? ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਕਰ ਭੋਅਲਿਆ ਤਰਜੇਂਗਾਂ।

What will you do after winning the world? After winning the heart, I will forget it.

punjabi shayari 38

test