ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ,ਸਦਾ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੱਖ ਦਾ

They keep their backs,There is always a target for the eye.

punjabi shayari 8

test