ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਫ ਨਹੀ ਤਾਂ ਚਮਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ

The most beautiful part of the human body is the heart, if the heart is not pure, then what is the use of a shining face.

punjabi shayari 32

test