ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ ਕਰਦੇ

Richness of the heart is needed. Gentlemen do not meet God with riches.

punjabi shayari 39

test