ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀ ਏ ਜੋ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ,ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਏ ਜਿਨੇ ਤੇਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ.

It is not your fault that you cheated,it is my fault who gave you a chance.

punjabi shayari 14

test