ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ,ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ

I have learned from the seas how to live, to flow silently and to be at one's pleasure.

punjabi shayari 46

test