ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਬੰਦਿਆ

Elevate yourself so much that before every fate,even God asks you what is your will,man.

punjabi shayari 15

test