ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰੀ,ਜਦੋਂ ਗਰਾਰੀ ਅਡ਼ਦੀ ਆ । ਨੋਟ ਮੈਟਰ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਟਰ ਯਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ।

The friend who is tested, when the gharari comes. Note does not matter, the matter is done.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 12

test