ਉੜਨੇ ਦੋ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਕਹਾ ਤਕ ਉੜੇਗੀ ਹਵਾ ਰੁਕੇਗੀ ਤੋ ਜਮੀਨ ਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ

The dust will fly until the wind stops, then the ground will remain.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 40

test