ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਘਸਾ ਕੇ ਬਣਾਓ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਕੇ ਨਹੀ

If you make your identity, make it by rubbing shoes, not by licking shoes.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 9

test