ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਦੇ,ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣ ਗਏ

As much as we don't face them, they went to say good things to us.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 5

test