ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਪਰਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ

In life try to understand each other not to test.

test